Alles van Deurne
Bekijk de agenda

Verkeerssituatie Langstraat Deurne

Verkeerssituatie Langstraat Deurne
Deurne Geplaatst 17 juni 2017

Beantwoording raadsvraag: Verkeerssituatie Langstraat

Verkeerssituatie Langstraat

Vraag

Heden bereikte ons het bericht dat er wederom een ernstig auto-ongeluk heeft plaatsgevondenop de Langstraat/N270. Ongelukken zijn voor direct betrokken uitermate dramatisch en verdrietig, maar hebben ook een grote impact op medeweggebruikers en zeker ook op de direct omwonenden.

Het is ons bekend dat men doende is met de reconstructie van de betreffende weg, maar volgens de planning is deze pas eind 2019 gereed. Wij zijn van mening dat we gezien de frequentie waarmee op genoemde weg ongelukken plaatsvinden, niet tot die tijd kunnen wachten en dat er nu reeds maatregelen getroffen moeten worden.
Daarbij valt te denken aan het instellen van inhaalverbod in combinatie met trekken van doorgetrokken lijnen, snelheidscontroles in combinatie met flitspalen, waarschuwingsborden etc..
Wij kunnen dit waarschijnlijk niet zelfstandig als gemeente doen daar het een provinciale weg betreft, maar wij roepen het college op om direct met het provinciebestuur in overleg te treden en te bezien wat er aan de alarmerende situatie kan worden gedaan.

De fractie van DOE! vraag aan u:

1. Bent u het met ons eens dat er sprake is van een alarmerende situatie op de Langstraat?
2. Vindt u ook dat we niet kunnen wachten tot eind 2019 met het treffen van maatregelen?
3. Heeft u zelf ideeën die de veiligheid zouden kunnen vergroten?
4. Bent u bereid om per direct met de provincie in overleg te treden om zo spoedig
mogelijk maatregelen te treffen die de veiligheid moeten verbeteren op deze weg?

Toelichting vooraf

Stand van zaken project N270/Langstraat

De provincie werkt samen met bewoners, belanghebbenden en de gemeente Deurne aan de herinrichting van de weg. Hiermee willen we de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg verbeteren. De volgende aanpassingen worden onder meer doorgevoerd:
· Het maken van drie kruispunten ter hoogte van de Oude Graaf/Riet, Nachtegaalweg en nabij de Limburgse grens. De kruispunten worden voorzien van verkeerslichten.
· Het veiliger maken van de weg door erfaansluitingen en zijwegen aan te sluiten op parallelwegen en niet langer op de hoofdrijbaan.
· Landbouwverkeer niet meer toestaan op de hoofdrijbaan.
· Een inhaalverbod op de hoofdrijbaan.
· Het verbeteren van de fietsvoorzieningen.
· Ontwikkelen van een landschapsvisie voor het inrichten van het groen.
· Vernieuwen van openbare verlichting en bewegwijzering.
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 7 april tot en met 18 mei. Er zijn 21 inspraakreacties ingediend, sommige mensen hebben twee inspraakreacties ingediend.
De inspraakreacties worden nu beoordeeld en verwerkt. De planning is dat in augustus het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Hierop kan iedereen een zienswijze indienen. Het is niet gebruikelijk dat we tijdens de zomervakantie een bestemmingsplan ter inzage leggen. In dit geval doen we dat wel om de vaart erin te houden. Voor de vakantie kondigen we dit aan, zodat mensen dan alvast kennis kunnen nemen van de nieuwe inzage- en inspraakperiode.
Na de (tweede) inspraakperiode worden de eventuele zienswijzen die dan binnen zijn gekomen beoordeeld en verwerkt. De planning is dat eind van dit jaar het bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld. De eerste gesprekken over grondverwervingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Begin 2018 start de aanbestedingsprocedure. Eind van dat jaar kan de aannemer dan starten met de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de nieuwe inrichting eind 2019 klaar is. De planning is afhankelijk van de ruimtelijke procedure en de voortgang van de grondverwervingen.

Antwoorden

1. Bent u het met ons eens dat er sprake is van een alarmerende situatie op de Langstraat?

De verkeersonveiligheid op de Langstraat is één van de belangrijkste redenen om de weg duurzaam veilig in te richten. In de eerder uitgevoerde Planstudie N270 (2014) is de verkeersveiligheid voor de gehele N270 in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat op de kruispunten kop/staart ongevallen en voorrangsongevallen voorkomen. De knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid zijn verder met name het gevolg van hoge gemiddelde snelheden en het ontbreken van de basiskenmerken van Duurzaam Veilig.
Vanaf november 2016 hebben er vier ongevallen plaatsgevonden op de Langstraat.

2. Vindt u ook dat we niet kunnen wachten tot eind 2019 met het treffen van maatregelen?

De (bestemmingsplan)procedures die we moeten doorlopen kennen een vrij lange doorlooptijd.
We moeten deze procedures volgen, daar kunnen we niet van afwijken. Ondertussen gaan we met de provincie in overleg om te kijken of er tijdelijke maatregelen kunnen worden getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

3. Heeft u zelf ideeën die de veiligheid zouden kunnen vergroten?

Wij zullen in overleg met de provincie bekijken wat de precieze oorzaken zijn van de recente ongevallen. Dat kan aanknopingspunten bieden voor tijdelijke maatregelen. Ook nemen we in het overleg met de provincie de suggesties mee die door buurtbewoners zijn aangegeven. Dit zijn soortgelijke suggesties als u aangeeft in de inleiding van uw raadsvragen.

4. Bent u bereid om per direct met de provincie in overleg te treden om zo spoedigmogelijk maatregelen te treffen die de veiligheid moeten verbeteren op deze weg?

Wij hebben al een overleg gepland met de provincie. Na afloop zullen wij uw raad over de uitkomst informeren.

Datum 02-06-2017
Nummer RV-1726
Steller vraag M. Dankers Fractie DOE!
Portefeuillehouder H. Verhees
Steller P. Verheijen
Datum afdoening 15-06-2017

Verkeerssituatie Langstraat

300x250 banner Algemeen


Meer informatie | Regio portal Deurne | Regio Portal Asten | Regio Portal Someren

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug