Alles van Deurne
Bekijk de agenda

Bestemmingsplan Lage Kerk Deurne

Bestemmingsplan Lage Kerk Deurne
Deurne Geplaatst 17 juni 2017

Beantwoording raadsvraag:

Bestemmingsplan Lage Kerk

 

Toelichting

Naar aanleiding van het mondelinge vragenrecht op 18 april en de door de portefeuillehouder alsdan verstrekte antwoorden hebben wij het gehele dossier Lage Kerk nog eenszorgvuldig gelezen.

Wij betrekken hierin ook de tussenuitspraak / bestuurlijke lus met nummer201 609 1267/ 1 R6 RB d.d. 12 april 2017 van de Raad van State.
Ook hebben wij via de geluidsbanden de door de portefeuillehouder verstrekte antwoorden over het dubbelgebruik van de 8 parkeerplaatsen bij de huisartsenpraktijk beluisterd.
Wij hebben in het licht van bovenstaande daarom de navolgende schriftelijke vragen.

Vragen en antwoord

1. Wij lezen dat de gemeenteraad vanwege de zitting op 24 februari een verweerschrift heeft ingediend.

Kunt u ons als raadsleden dit namens de gemeenteraad ingediende verweerschrift toezenden?

Als bijlage bij deze raadsvraag treft u het verweerschrift aan dat op 12 januari 2017 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - in het vervolg:
‘Raad van State' - is verzonden. Daarbij zijn de namen van degenen die beroep hebben ingesteld onleesbaar gemaakt, om hun privacy te waarborgen.

 

2. Heeft de gemeente tijdens de zitting op 24 februari nog een pleitnota ingediend?Zo ja, kunt u deze aan ons verstrekken?

Er is geen pleitnota ingediend tijdens de zitting bij de Raad van State. Dit is tegenwoordig ook niet meer de bedoeling, in het kader van de nieuwe zaakbehandeling bij zowel gerechtshoven als bij de Raad van State.

3. "De Raad van State beoordeelt aan de hand van die grond of de gemeenteraad zichin redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoevevan een goede ruimtelijke ordening".

Op bladzijde 3 wordt in het tussenvonnis / BLUS gesteld:
"De parkeerplaatsen worden gehuurd voor een periode van maar 5 jaar"."Op het terrein van de huisartsenpraktijk die daardoor niet meer aan de geldende parkeernorm voldoet".
"Deze oplossing is onvoldoende toekomstbestendig". "met initiatiefnemer is volgens de gemeenteraad ook geborgd gesloten anterieur gesloten overeenkomst".

Kunt u ons deze overeenkomst toezenden?

Wij hebben hem namelijk niet aangetroffen in de raadsstukken op grond waarvan de gemeenteraad over het BP moest beslissen.
De anterieure exploitatieovereenkomst die in het kader van de bestemmingsplanprocedure ‘Lagekerk, Deurne' is gesloten, inclusief de aanvulling van latere datum, liggen vertrouwelijk voor u ter inzage bij de raadsgriffie.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de optie ‘dubbelgebruik'
De optie dubbelgebruik past binnen de ‘Nota parkeernormen 2013'. De Raad van State geeft in haar tussenuitspraak echter aan dat deze oplossing onvoldoende garantie biedt dat de 8 parkeerplaatsen ook naar de toekomst toe beschikbaar blijven voor de nieuwbouw.
Naar aanleiding van de tussenuitspraak wordt geen gebruik (meer) gemaakt van de 8 parkeerplaatsen waar de overeenkomst tot dubbelgebruik op ziet. Initiatiefnemers hebben een stuk grond aangekocht van Vast Goed Maatschappij Van der Loo BV. Dit stuk grond grenst aan het plangebied, en wordt ook onderdeel van het plangebied door dit deel op te nemen op de verbeelding bij het bestemmingsplan.
Voor uw beeldvorming hieronder een luchtfoto, met rood omkaderd het stuk grond
waar het om gaat.

Bestemmingsplan Lage Kerk

Dit stuk grond hoort op dit moment bij het parkeerterrein van de Jumbo, maar het is nu een ‘loos' stuk terrein. Hier zijn op dit moment geen parkeerplaatsen op voorzien.
Dit betekent dat de verkoop van dit stuk grond geen invloed heeft op de parkeerbalans ter plekke.
Op dit stuk grond kunnen 8 parkeerplaatsen worden voorzien, die voldoen aan de normen uit het gemeentelijke parkeerbeleid en de landelijke NEN-normen.
Door deze oplossing worden alle benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein, achter de nieuwbouw, gerealiseerd.
Het gewijzigde bestemmingsplan, waarin deze oplossing is verwerkt, wordt op 11 juli aan de gemeenteraad voorgelegd (commissie 26 juni). Zie ook de afsluiting op pagina 4.
De Raad van State stelt:
Niet inzichtelijk gemaakt dat de bij de huisartsenpraktijk beschikbare ruimte voor de benodigde 8 parkeerplaatsen duurzaam kan worden benut.
De gronden bij de huisartsenpraktijk die eigendom zijn van een derde met wie slechts contractuele afspraak is gemaakt voor een beperkte periode.

4. Wie is eigenaar van die grond en kunt u ons inzage verstrekken in alle met hemgevoerde correspondentie over de 8 parkeerplaatsen?

De percelen L4915 en L4916 zijn in 2005 aangekocht door de heren J.W.A. Joosten en M.B.M. Bots (akte van levering staat op 23 december 2005). Volgens de gegevens uit het gemeentelijke systeem Stroomlijn zijn beide heren op dit moment nog steeds eigenaar van deze percelen.
Wij hebben als gemeente aanvullende gegevens opgevraagd bij initiatiefnemers, omdat we die gegevens nodig hadden voor de bestemmingsplanprocedure. Dit ging onder meer over de overeenkomst over dubbelgebruik van de 8 parkeerplaatsen.
Dit was nodig om aan te tonen dat wordt voldaan aan de ‘Nota parkeernormen 2013'. De gevraagde gegevens zijn op 28 februari 2014 ingediend.
Op de raadsgriffie liggen vertrouwelijk voor u ter inzage de brief van 9 januari 2014 die namens het college is verstuurd, waarin wordt gevraagd om de benodigde aanvullende gegevens. En de antwoordbrief van initiatiefnemers van 28 februari 2014, met in de bijlagen onder meer de overeenkomst tot dubbelgebruik.

5. In het geval er meerdere eigenaren van die grond zijn, hebt u er zich van vergewistdat alle de door u genoemde "derde" contractueel hebben gemachtigd om namenshen de contractuele afspraken aan te gaan?

De overeenkomst tot dubbelgebruik is getekend door één van de eigenaren van de percelen L4915 en L4916. In de overeenkomst staat dat hij gemachtigd is namens de eigenaren van deze percelen om overeenkomsten aan te gaan.
Het is in eerste instantie aan diegenen die een privaatrechtelijke overeenkomst met elkaar aangaan, om ervoor te zorgen deze overeenkomst rechtsgeldig/bevoegd wordt aangegaan. Wij zijn als gemeente geen partij bij deze overeenkomst.
Wij hebben niet geverifieerd of de stelling in de overeenkomst, dat de ondertekenaar gemachtigd is namens de (mede-)eigenaar, juist is.
Overigens hebben wij van de mede-eigenaar die als koper is genoemd in de akte van levering van 23 december 2005 ook geen signaal ontvangen dat hij hier niet van op de hoogte was.

6. a. Was de huisartsenpraktijk door initiatiefnemer op de hoogte gesteld van hetdubbelgebruik van de 8 parkeerplaatsen nabij de praktijk?

b. Is e.e.a. op enige vorm schriftelijk in het dossier vastgelegd?

c. Zo ja, kunnen wij hiervan een kopie ontvangen c.q. kunt u ons dat ter inzage geven?

d. Zo nee, hebt u dit ook zelf bij de huisartsenpraktijk nagegaan of men alshuisartsenpraktijk hiermede volledig instemde? Immers de patiënten zoudenmet een parkeerprobleem kunnen worden geconfronteerd.

Het is aan de eigenaren van de betrokken percelen (die de overeenkomst zijn aangegaan) om de huisarts, als huurder/gebruiker van de percelen, op de hoogte te stellen van de gesloten overeenkomst tot dubbelgebruik van 8 parkeerplaatsen. Na de tussenuitspraak van de Raad van State hebben wij telefonisch contact gehad met de huisarts. Daaruit kwam naar voren dat hij niet eerder op de hoogte was van de gesloten overeenkomst tot dubbelgebruik.
De gemeenteraad heeft volgens het vonnis een overeenkomst met de initiatiefnemer gesloten waarin is afgesproken dat in de toekomst na het verstrijken van de 5 jaar elders in de omgeving voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

7. Kunnen wij die schriftelijke overeenkomst zien?

Dit is overeengekomen in artikel 8, lid 4 van de anterieure exploitatieovereenkomst van 2014/2015. Deze verplichting is herhaald in artikel 4 van de aanvulling op de anterieure overeenkomst, uit 2016.
Beide documenten liggen vertrouwelijk voor u ter inzage bij de raadsgriffie (zie onder vraag 3).
De gemeenteraad heeft ( blz. 4, 3e alinea) ter zitting te kennen gegeven dat de gemeente zelf nog gronden in eigendom heeft waarop parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.

8. a. Heeft de gemeentelijke juriste dit ter zitting mondeling toegelicht?

b. Welke gemeentegronden had zij daarbij op het oog?

Tijdens de zitting bij de Raad van State is gesproken over andere mogelijkheden op grond van de ‘Nota parkeernormen 2013'. Zo is bijvoorbeeld door de initiatiefnemers aangegeven dat zij zelf gronden in hun bezit hebben in de buurt van de planlocatie.
Dit is door de gemeente beaamd.
Vervolg na de tussenuitspraak van de Raad van State Op 26 juni 2017 wordt het gewijzigde bestemmingsplan ‘Lagekerk, Deurne' aan de raadscommissie W&V voorgelegd. En op 11 juli 2017 aan de gemeenteraad. In deze gewijzigde stukken zult u onder meer zien dat het parkeren nu helemaal wordt opgelost op eigen terrein, achter de nieuwbouw. En dat de gronden waarop het parkeren is voorzien helemaal in eigendom zijn van initiatiefnemers en bij de planlocatie horen.

Datum 02-06-2017
Nummer RV-1727
Steller vraag B. Munsters / P. Tabor Fractie CDA / BTD
Portefeuillehouder H. Verhees
Steller F.P.G. Ricken-Cleven
Datum afdoening 15-06-2017

Bestemmingsplan Lage Kerk

300x250 banner Algemeen


Meer informatie | Regio portal Deurne | Regio Portal Asten | Regio Portal Someren

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug