Alles van Deurne
Bekijk de agenda

Fietsendiefstallen

Fietsendiefstallen
Deurne Geplaatst 11 september 2017

Beantwoording raadsvraag: Fietsendiefstallen

Fietsendiefstallen

 

Vraag

Uit onderzoek van het Weekblad voor Deurne eerder dit jaar bleek dat maar liefst 54% vande respondenten ooit is bestolen van een fiets. Uit politiecijfers die LocalFocus heeft ontvangenvan de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit blijkt ook dat het aantal aangiftesvan fietsdiefstallen in Deurne is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Uit diezelfde cijferskomt naar voren dat op landelijk niveau de aangiftes van fietsdiefstallen juist dalen.

1. Kan het college bevestigen dat het aantal aangiftes van fietsdiefstallen in de gemeente Deurne in 2017 gestegen is ten opzichte van vorig jaar?

Antwoord:

Wanneer we de periode januari-juni 2016 met januari-juni 2017 vergelijken kunnen wij dat bevestigen. Volgens de (politie)cijfers die wij beschikbaar hebben gaat het,in absolute aantallen, over 115 aangiftes in 2016 en over 124 aangiftes in dezelfde periode 2017. Een verschil van +9 aangiftes.
Nemen we de aantallen van juli mee dan is er vanaf 2014 echter weer sprake van een dalende trend:

De cijfers over de afgelopen volle jaren zien er als volgt uit:

Jaar Aantal aangiftes hele jaar

2013 278
2014 260
2015 238
2016 263
De stijging in 2016 heeft met name plaats gehad in de tweede helft van dat jaar.
Daarvoor is geen directe verklaring.
Maar los van alle cijfers: elke gestolen fiets is er één teveel!

Jaar Aantal aangiftes t/m juli

2014 167
2015 143
2016 136
2017 128

Deurne heeft in vergelijking met de andere Peelgemeenten, behoudens de stad Helmond, altijd relatief meer fietsendiefstallen. Dit komt met name door de aanwezigheid van een station met een regionale functie.

2. Heeft het college een verklaring voor deze stijging tegen de landelijke trend in?

Antwoord:

Zoals uit de bij vraag 1 gepresenteerde cijfers van de afgelopen jaren blijkt is er geen sprake van een stijgende trend.
Het is niet altijd goed te duiden waarom cijfers dalen of stijgen. In het geval van fietsendiefstallen is in ieder geval de aangiftebereidheid van de mensen van invloed op de aantallen. Wat bijvoorbeeld opvalt dat diefstal van fietsen uit het duurdere segment (bv e-bikes) toeneemt. In dat geval is de aangiftebereidheid groter dan bij een tweedehands exemplaar, bijvoorbeeld omdat de verzekering dit eist. Ook komt het voor dat een (georganiseerde) bende op één dag een flink aantal fietsen koud stelt die vervolgens in één actie worden opgeladen. In één klap stijgen de cijfers dan enorm. Wanneer een veelpleger wordt opgepakt en daadwerkelijk een periode vast zit kan dit een stevige daling tot gevolg hebben.

3. Op welke locaties in de gemeente komen, volgens de aangiftes, de meeste fietsdiefstallen voor?

Antwoord:

De locaties waar de meeste fietsen worden gestolen (‘hot spots') zijn: het NS-station en het centrum. De tijdstippen: overdag en in de vroege avond.

4. Welke acties zijn al genomen om het aantal fietsdiefstallen op deze locaties te verminderen?

Antwoord:

Algemeen:

- fietsgraveeracties
- Inzetten lokfiets door de politie (vanaf 2017 bijna dagelijks)
Na de vakantieperiode gaat de politie het zogenaamde flexteam in zetten om te posten (hot spots). Gedacht wordt namelijk dat de fietsendief voortaan rekening houdt met de inzet van lokfietsen en daar zijn werkwijze op aan heeft gepast. Fietsen die lang staan (bv een lokfiets) worden niet meegenomen. Het vermoeden is dat men gericht wacht tot iemand aan komt fietsen, een winkel in gaat om vervolgens de fiets weg te nemen.

Specifiek Station:

We verwachten dat met de herinrichting van het stationsplein en omgeving de sociale veiligheid zal toenemen. Er komt meer bewoning, meer bedrijvigheid (o.a. horeca), meer bewegingen (verkeer, personen), betere verlichting. Er is sprake van een meer open inrichting, met beter overzicht. Hierdoor is de verwachting dat ook het aantal fietsendiefstallen in de stationsomgeving zal afnemen.
In de planvorming van de herinrichting is ook onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling. Gebleken is dat een dergelijke stalling is niet rendabel te exploiteren omdat het aantal fietsen te klein is. En een geautomatiseerd systeem vergt een nog grotere (te grote) investering.

Verdere maatregelen:

- Uitbreiding van het aantal fietsstallingen 2014; bij het ontwerp is rekening gehouden met (sociale) veiligheid. Doorzichtige kappen (licht), doorkijk door de stallingen heen en altijd tenminste twee uitgangen zodat je niet wordt opgesloten.
Er is een tweede uitbreiding voorzien. ProRail heeft echter haar bijdrage teruggetrokken waardoor er geen sluitende businesscase meer is voor een uitbreiding met 456 stallingen (prognose behoefte tot 2030). Het uitbreidingsplan is vervolgens versoberd (300 extra stallingen) en een budgetvraag aan de raad is opgenomen in de begroting 2018.
- Het periodiek weghalen van fietswrakken door de buitendienst in samenwerking met NS en Repair Café.
- Een artikel in de APV over het periodiek weghalen van zogenaamde weesfietsen wordt op dit moment voorbereid
- Tot de aanvang van de herinrichting hebben er rond het station enkele (gemeentelijke) camera's gehangen, met name gericht op de fietsenstallingen en de directe ruimte daarom heen (op het station zelf hangen camera's van Pro-Rail). Deze camera's zijn niet teruggeplaatst omdat ze technisch sterk waren verouderd en de beelden niet scherp genoeg om personen te kunnen identificeren.
In de tweede helft 2017 wordt in overleg met onder andere de politie onderzocht of het wenselijk en haalbaar is om op deze locatie opnieuw camera's te plaatsen.
- De openingstijden van de horecavoorziening in het voormalige stationsgebouw zijn verruimd, waardoor er meer sociale controle is.

Specifiek Centrum:

- Fietsrekken waar fietsen aan vast kunnen worden gemaakt
In februari 2017 heeft de gemeenteraad het plan "Samen Deurne centrum verbeteren" vastgesteld. In dit plan zijn ook het realiseren van een (bewaakte) fietsenstalling en cameratoezicht als actiepunten genoemd. Om dit te verkennen en te realiseren is samen met de ondernemers een werkgroep gevormd die dit oppakt. Een daling van het aantal aangiftes van fietsdiefstallen geeft geen direct verband weer tussen het aantal werkelijke fietsdiefstallen.

5. Heeft het college inzichtelijk wat er met de aangiftes wordt gedaan?

Antwoord:

Daar waar aangiftes een opsporingsindicatie hebben, wordt door de politie gewerkt aan het aanhouden van de dader. Daar waar geen opsporingsindicatie is, en dat is bij de meeste aangiftes helaas het geval, is het input voor bijvoorbeeld het vaststellen van postlocaties, het vaststellen van tijdstippen, etcetera.

6. Worden de aangiftes gebruikt om in de toekomst fietsdiefstallen te voorkomen?

Antwoord:

Zie vraag 5.

Tijdens de zomerbeschouwing hebben wij al aangegeven dat de fietsenstallingen in de gemeente volgens VVD Deurne momenteel niet voldoen.

7. Wat is volgens het college de oplossing voor het stijgend aantal aangiftes van fietsdiefstallen en de overvolle fietsenstalling bij het station?

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vorige vragen, met name 2 en 4.

8. Wordt er naast (bewaakte) fietsenstallingen ook gekeken naar andere (goedkopere)oplossingen zoals camera's, paaltjes waar fietsen aan vast gemaakt kunnen worden,campagnes om inwoners bewust te maken van gevaarlijke plekken of verlichtingom het minder aantrekkelijk te maken voor fietsendieven?

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vorige vragen.

Datum 24 augustus 2017
Nummer RV-1743
Steller vraag T. Oomen Fractie VVD
Portefeuillehouder H. Mak
Steller
Datum afdoening 7 september 2017

Fietsendiefstallen Deurne Nederland


Meer informatie | Bron:

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug